ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 5.060.000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή νέου κρηπιδώματος από προκατασκευασμένους τεχνητους συμπαγείς ογκόλιθους. Το ωφέλιμο βάθος κρηπιδωμάτων κυμαίνεται από -6,70 μ. έως -7,90 μ. Στις περιοχές συναρμογής υφιστάμενων με νέα κατασκευασμένα κρηπιδώματα υπαρχουν ύφαλες και έξαλλες τοπικές καθαιρέσεις των λιθοδιμών, καθώς και τοποθέτηση τεμαχίων ειδικών ογκολίθων ή επί τόπου σκυροδετήσεων.Η στέψη ορισμένων κρηπιδωμάτων είναι 1,80μ. πάνω από τη μέση στάθμη ηρεμίας της θάλασσας, σε κάποια άλλα κρηπιδώματα, όπου γίνεται η εξυπηρέτηση των motor ships μεταφοράς οχλούντων φορτίων, είναι 2,00μ. Σ’εκείνο το σημείο υπάρχει εκβάθυνση με βυθοκόρηση στη στάθμη των -7,10μ. Συνήθης εξοπλισμός κρηπιδωμάτων όπως δέστρες, κρίκοι, προσκρουστήρες και κλίμακες. Η ανεπαρκής, λόγω στενότητος, υπάρχουσα χερσαία είσοδος στον λιμένα, δημιουργούσε οξύτατο πρόβλημα τις ώρες αιχμής. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία νέα παράκαμψη διπλής κατεύθυνσης εισόδου και εξόδου στην ζώνη του λιμένα, που συνδέει την χερσαία ζώνη με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και την νέα προβλήτα οχλούντων φορτίων με την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στην περιοχή. Στην περιοχή βόρεια της οδού εισόδου, υπάρχει χώρος στάθμευσης 25 περίπου αυτοκινήτων. Για την ασφαλή διακίνηση των πεζών υπάρχουν πεζοδρόμια πλάτους 1,90μ. Κατασκευή τοίχων βαρύτητας από λιθοδομή, ενισχυμένων με 2 διαμήκη ενσωματωμένα στην λιθοδομή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, εδραζόμενων σε βάη θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για συγκράτηση των ανάντι πρανών, για την προστασία από την κατάπτωση των ανάντι πρανών και για την υποστήριξη της νέας οδοποϊίας εισόδου στον λιμένα.